Köpevillkor

 

1.0 Företagsinformation

www.sushikoket.se tillhandahålls av Sushiköket i Sverige AB med Org nummer 556670-1735. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

 

2.0 Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

 

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

 

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 

4.0 Frakt & Fraktmetoder

Vi erbjuder ej frakt på våra produkter då samtliga beställs för avhämtning.

 

4.2 Leveranser

Beställningar som läggs inom ramen för restaurangens öppettider behandlas och görs redo för avhämtning efter av kunden vald tid*.

 

* Av kunden vald tid skall endast tolkas som en riktlinje, då det på grund av hög belastning kan förekomma vissa fördröjningar.

 

4.3 Skadade varor och reklamationer

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@svenskasushikoket.se så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

 

5.0 Ångerrätt och öppet köp

Du har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning (lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)) rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja din ångerrätt, inom 14 dagar från den dag du tar emot Varan, eller väsentlig del av den (”Tidsfristen”). Ångerrätten gäller dock inte vid köp av måltider, livsmedel med kort hållbarhet eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att Varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

 

6.0 Återbetalningsskyldighet

Vid godkänd retur kommer Sushiköket i Sverige AB att snarast betala tillbaka beloppet som är hänförligt den returnerade Varan, senast inom 30 dagar från det att den returnerade Varan mottagits. Återbetalning kommer ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning av Varan, såvida inte annat överenskommits eller Sushiköket i Sverige AB av något skäl är förhindrad att använda sådant betalningsmedel. Från det belopp som ska återbetalas har Sushiköket i Sverige AB, rätt att dra av en summa motsvarande Varans värdeminskning jämfört med Varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat Varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

7.0 Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Sushiköket i Sverige AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

 

8.0 Kontakt & Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni på  https://www.sushikoket.se/kontakt/

 

9.0 Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner på https://www.sushikoket.se/kontakt/

10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand prövas av allmänna reklamationsnämnden och i sista hand prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Sushiköket i Sverige AB, org. nr. 556670-1735, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.sushikoket.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Sushiköket i Sverige AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Sushiköket i Sverige AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Sushiköket i Sverige AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Sushiköket i Sverige AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Sushiköket i Sverige AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Sushiköket i Sverige AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Sushiköket i Sverige AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Sushiköket i Sverige  AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Sushiköket i Sverige via gdpr@svenskasushikoket.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Sushiköket i Sverige AB:s berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

                                             ___________________

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.